Selecteer een pagina
ALGEMENE VOORWAARDEN – Terminal Valet Parking

Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan: 1. Terminal Valet Parking: is een organisatie met beperkte aansprakelijkheid. 2. Klant: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die gebruik wenst te maken van de diensten van Terminal Valet Parking en hierbij een overeenkomst aangaat met Terminal Valet Parking. 3. Overeenkomst: de tot stand gekomen overeenkomst tussen de klant en Terminal Valet Parking. 1. Dienst: de uitvoering van de overeenkomst met Terminal Valet Parking, te weten het leveren van (valet) parking diensten 2. Website: de websites van Terminal Valet Parking: www.terminalvaletparking.nl 3. Voertuig: het motorvoertuig dat klant in bewaarneming geeft aan Terminal Valet Parking c.q. parkeert / laat parkeren op een terrein dat eigendom is van Terminal Valet Parking

Artikel 2 – Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Terminal Valet Parking en de klant, waarbij de toepasselijkheid van eventuele door de klant gehanteerde algemene voorwaarden expliciet wordt uitgesloten. 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit in de overeenkomst schriftelijk tussen de partijen is overeenkomen. De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Terminal Valet Parking waarbij voor de uitvoering Terminal Valet Parking derden worden ingeschakeld. 3. De nietig- en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tast de rechtsgeldigheid van de overige niet nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen zullen op dat moment overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 – De totstandkoming van de overeenkomst 1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat de klant via inschrijving op de website het aanbod van Terminal Valet Parking aanvaardt, dan wel op het moment dat de klant akkoord gaat met de door Terminal Valet Parking gezonden opdrachtbevestiging, behoudens de situatie dat ten gevolge van een storende omstandigheid de klant de opdrachtbevestiging niet heeft kunnen accorderen en/ Terminal Valet Parking feitelijk uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst en dit voor de klant kenbaar is c.q. behoorde te zijn. 2. Elk aanbod aan de klant dat in welke vorm dan ook door Terminal Valet Parking is gedaan, is in elk opzicht steeds vrijblijvend en kan binnen vijf werkdagen, na acceptatie door de klant, door Terminal Valet Parking worden herroepen. Mondelinge aanbiedingen gedaan door Terminal Valet Parking zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door Terminal Valet Parking zijn bevestigd. 3. Aan mogelijke type- en/of drukfouten in aanbiedingen zijdens Terminal Valet Parking kunnen geen rechten worden ontleend door de klant en/of derden.

Artikel 4 – Boeking website 1. Indien de klant het aanbod van Terminal Valet Parking accepteert door boeking op de website, komt op dat moment een overeenkomst tot stand, tenzij Terminal Valet Parking de
boeking van de klant niet accepteert, onder mededeling hiervan aan de klant, zonder dat Terminal Valet Parking gehouden is redenen mede te delen aan de klant. 2. Boekingen via de website kunnen plaatsvinden tot 1 uur voor de uit te voeren dienst. Boekingen binnen 1 uur voor de uit te voeren dienst kunnen enkel telefonisch worden gedaan, waarna de klant een bevestigingsmail ontvangt die hij /zij dient te accorderen. 3. Aanmelding op de website is alleen mogelijk, nadat de klant heeft aangegeven deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en de inhoud akkoord te vinden. 4. Klant is gehouden zijn/haar gegevens die voor de boeking gevraagd worden, volledig naar waarheid in te vullen. Klant is ouder dan 18 jaar. 5. Na de boeking ontvangt de klant een bevestigingsmail van Terminal Valet Parking. Indien de gegevens onjuist en/of onvolledig zijn in de bevestigingsmail dan dient de klant dit schriftelijk te melden in de periode tot 24 uur voor de uitvoering van de dienst. 6. Door aanmelding op de website gaat de klant ermee akkoord dat zijn/haar (persoons-/adres)gegevens worden opgeslagen door Terminal Valet Parking en dat de gegevens gebruikt mogen worden voor het toezenden van aanbiedingen en nieuws van Terminal Valet Parking. De klant kan zich hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar info@terminalvaletparking.nl

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst 1. Terminal Valet Parking zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Terminal Valet Parking opgedragen taak mag worden verwacht en zal alle mogelijke zorg betrachten ter uitvoering van de dienst. De verbintenis zijdens Terminal Valet Parking betreft een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. 2. Terminal Valet Parking en klant dienen elkaar te allen tijde te informeren over omstandigheden en ontwikkelingen, waarvan de ander gelet op de goede uitvoering van de overeenkomst op de hoogte moet zijn. Klant staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de door hem/haar of op zijn/haar verzoek door en derde aan Terminal Valet Parking ter beschikking gestelde gegevens. 3. Klant zal Terminal Valet Parking steeds de gelegenheid geven de dienst naar behoren uit te voeren, waaronder het aanleveren van door Terminal Valet Parking gevraagde en/of relevante informatie. 4. Terminal Valet Parking heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden zonder dat zij daartoe toestemming van de klant nodig heeft. Klant is niet gerechtigd zelf of door derden werkzaamheden te laten uitvoeren, die behoren of zouden kunnen behoren tot de opdracht aan Terminal Valet Parking.

Artikel 6 – Parkeren, inleveren en ophalen van het voertuig 1. Op het moment van het aangaan van de overeenkomst is de klant gehouden het inlever- en ophaaltijdstip van het voertuig mede te delen aan Terminal Valet Parking. Het wijzigen van deze data en tijdstippen is mogelijk tot 48 uur voor uitvoering van de dienst. In geval dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden, zoals het wijzigen van vluchttijden, dan is de klant gehouden deze omstandigheden zo spoedig mogelijk voor de uitvoering van de dienst schriftelijk, via e-mail naar info@terminalvaletparking.nl of telefonisch mede te delen aan Terminal Valet Parking. 2. Klant is gehouden 30 minuten voor de gewenste uitvoering van de dienst van Terminal Valet Parking telefonisch op het door Terminal Valet Parking opgegeven telefoonnummer te informeren dat Terminal Valet Parking op het gewenste tijdstip het voertuig in ontvangst dient te nemen.
3. Terminal Valet Parking zal zich vervolgens inspannen het voertuig op het gewenste tijdstip in ontvangst te nemen. Het is echter voor Terminal Valet Parking toegestaan dit tijdstip te overschrijden met maximaal 5 uur zonder financiële vergoeding. Dit geldt niet indien er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden, zoals vertraging in vluchttijden en/of (start) gebreken aan het voertuig en/of verkeerstechnische omstandigheden al dan niet het gevolg van overheidsmaatregelen. 4. Terminal Valet Parking zal een voertuig in bewaarneming nemen indien de betaling conform de reservering heeft plaatsgevonden. Indien de betaling nog niet heeft plaatsgevonden dan dient de klant alsnog aan deze verplichting te voldoen door middel van pinbetaling of contante betaling tijdens het inleveren van het voertuig. Indien er geen betaling heeft plaats gevonden zal Terminal Valet Parking het voertuig niet in bewaarneming nemen. 5. Op het moment dat de klant het voertuig in bewaarneming geeft aan Terminal Valet Parking wordt de staat van het voertuig opgenomen en worden er foto’s genomen van het voertuig en vastgelegd op het inleverformulier en plaatst de klant zijn/haar handtekening op het inleverformulier. Terminal Valet Parking noteert enkel schade die niet onder de gebruikersschade valt. Onder de gebruikersschade wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan: slijtage, krasjes en/of beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van het voertuig gangbaar zijn. 6. Alle medewerkers van Terminal Valet Parking beschikken over een pas van Terminal Valet Parking. Klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van deze pas en het inleveren van het voertuig bij de medewerkers van Terminal Valet Parking. 7. Klant dient het voertuig op het moment dat hij/zij deze weer in ontvangst neemt direct te inspecteren op mogelijke schade of wijzigingen in vergelijking met het moment van inlevering van het voertuig. Terminal Valet Parking is nimmer aansprakelijk voor schade aan het voertuig die op het inleverformulier staat opgetekend. Indien er sprake is van schade aan het voertuig die niet staat opgetekend op het inleverformulier, dient de klant dit te (laten) noteren op het door hem/haar te ondertekenen ontvangstformulier, bij gebreke waarvan klant zijn/haar rechten om te klagen en/of vorderingen uit hoofde van mogelijke schade jegens Terminal Valet Parking verwerkt. Hierbij opgemerkt dat Terminal Valet Parking keren enkel aansprakelijk is voor schade aan voertuigen met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 10 van deze algemene voorwaarden. 8. Klant dient bij het in ontvangst nemen van het voertuig zijn deel van de overeenkomst en een identiteitsbewijs te kunnen tonen aan de medewerker van Terminal Valet Parking. Terminal Valet Parking is gerechtigd een fotokopie te maken van dit identiteitsbewijs. Kan de klant geen identiteitsbewijs tonen, dan is Terminal Valet Parkinggerechtigd het voertuig niet te retourneren aan de klant, totdat de klant zich wel kan identificeren.

Artikel 7 – (Overige) verplichtingen klant 1. Klant dient het voertuig casco/allrisk te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de overeenkomst, indien deze verplichting niet kan worden nagekomen dan is het parkeren bij Terminal Valet Parking te allen tijde op eigen risico. 2. er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) in het voertuig is uitgeschakeld op het moment dat hij/zij het voertuig inlevert bij Terminal Valet Parking. Indien het voertuig van de klant niet functioneert / niet start tijdens de periode van bewaarneming dan komt dit volledig voor rekening en risico van de klant. Bij een lege accu wordt er € 40 kosten in rekening gebracht. Mocht de auto niet meer kunnen rijden, dan wordt er € 280 takelkosten in rekening gebracht. 3. bij het inleveren van het voertuig de identiteit van de medewerker van Terminal Valet Parking te controleren middels het laten tonen van zijn/haar pas. Overhandigt de klant het
voertuig aan een persoon die geen chauffeurspas heeft getoond, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de klant. 4. geen waardevolle spullen in de auto achter te laten.

Artikel 8 – Klachten 1. Klachten over de uitvoering van de dienst dienen door de klant te worden gemeld op het door hem/haar te ondertekenen ontvangstformulier bij retournering van het voertuig, bij gebreke waarvan de klant zijn/haar rechten om te klagen en/of vorderingen in te stellen omtrent mogelijke klachten jegens Terminal Valet Parking verwerkt. 2. Terminal Valet Parking zal binnen 14 dagen na ondertekening van het ontvangstformulier schriftelijk reageren op de klacht middels toezending van een reactie naar het door de klant opgegeven email adres. 3. Indien klachten gegrond zijn, naar het oordeel van Terminal Valet Parking, zal Terminal Valet Parking de klant compensatie bieden die Terminal Valet Parking redelijk acht, welke compensatie nimmer hoger zal zijn dan het bedrag dat de klant heeft voldaan aan Terminal Valet Parking voor de uitvoering van de dienst.

Artikel 9 – Prijs en betaling 1. De door Terminal Valet Parking gehanteerde prijzen c.q. tarieven voor de dienst staan vermeld op de website of in de bevestigingsmail die Terminal Valet Parking zendt aan de klant, indien de klant niet via de website boekt. 2. Betaling dient te geschieden in Euro tijdens de boeking via de website op een door Terminal Valet Parking aangewezen bankrekeningnummer. 3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten een betalingsverplichting niet op. Klant is niet gerechtigd door hem/haar verschuldigde bedragen aan Terminal Valet Parking te verrekenen met (mogelijke) vorderingen van de klant op Terminal Valet Parking. 4. Indien facturen binnen de gestelde termijn niet worden voldaan, is de klant wettelijke rente verschuldigd op grond van de wet. 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant of indien de klant anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid over van diens vermogen verliest, zijn de vorderingen van Terminal Valet Parking op de klant onmiddellijk opeisbaar. 6. Indien Terminal Valet Parking door niet betaling van klant gedwongen wordt maatregelen te nemen, teneinde alsnog betaling te bewerkstelligen, zijn de daarmee samenhangende buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op basis van BIK-staffel. 7. Betaling van een bepaalde geldsom strekt in de eerste plaats tot betaling van de kosten, vervolgens ter betaling van de reeds verschenen rente en ten slotte ter betaling van de hoofdsom en de lopende rente, ongeacht of bij de betaling door de klant andere aanwijzingen worden gegeven. 8. Indien de klant eerder terugkomt dan gepland c.q. een verkorting van de termijn van de overeenkomst geeft geen recht op restitutie van een reeds betaald bedrag door de klant en/of een korting op een nog te betalen bedrag door de klant.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 1. Terminal Valet Parking is nimmer aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt, indien de klant deze schade niet tijdig heeft gemeld conform hetgeen staat opgetekend in artikel 6 van deze algemene voorwaarden. 2. Terminal Valet Parking is nimmer aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt, indien deze schade wordt vergoed door de verzekeraar van de klant.
3. Terminal Valet Parking is nimmer aansprakelijk voor schade die de klant lijdt of nog zal lijden als gevolg van (inbraak)schade aan het voertuig of diefstal c.q. verduistering van het voertuig die de klant in bewaarneming heeft gegeven, tenzij de klant bewijst dat de schade is ontstaan tijdens de periode dat het voertuig in bewaarneming is gegeven, Terminal Valet Parking niet de zorg van een goed bewaarnemer in acht heeft genomen en de door de klant geleden schade hiervan het gevolg is. Terminal Valet Parking is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door derden als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet op bewuste roekeloosheid zijdens Terminal Valet Parking. Terminal Valet Parking is niet aansprakelijk voor autoruitschade, steenslag, gebruikersschade, schade aan de velgen of parkeerschade. 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 5. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 6. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 7. Terminal Valet Parking is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. 8. Terminal Valet Parking is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de door klant verstrekte informatie. 9. Wanneer blijkt dat de door de klant geclaimde schade reeds op het voertuig aanwezig was op het moment dat deze bij Terminal Valet Parking werd ingeleverd, worden er analysekosten ter grootte van € 250 (excl. BTW) in rekening gebracht conform convenant regeling administratiekosten (artikel 10 van het convenant).

Artikel 11 – Overmacht 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht zijdens Terminal Valet Parking wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop Terminal Valet Parking geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Terminal Valet Parking niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen door (onder)aannemers of personeel van Terminal Valet Parking worden daaronder begrepen. 3. Zodra het voor Terminal Valet Parking blijvend onmogelijk is haar verplichtingen na te komen door het bestaan van de overmacht situatie heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen, zonder dat de andere partij schadevergoeding is verschuldigd. 4. Voor zover Terminal Valet Parking ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels uitvoering heeft gegeven aan de dienst, echter eerder dan de overeengekomen termijn haar werkzaamheden wegens overmacht dient te staken, dan is Terminal Valet Parking gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte, separaat in rekening te brengen aan de klant. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

Artikel 12– Einde van de overeenkomst / annulering 1. Klant is gerechtigd de overeenkomst kosteloos op te zeggen (annuleren) tot 4 maanden voordat de dienst uitgevoerd dient te worden.
2. Indien klant opzegt (annuleert) in de periode vanaf 48 uur tot de uitvoering van de dienst, dan wel de klant niet verschijnt op het overeengekomen tijdstip (no show), is hij/zij de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd. Bij opzegging binnen 30 dagen voor de uitvoering van de dienst, brengt Terminal Valet Parking € 30 administratiekosten in rekening. Indien de klant 31 dagen of meer opzegt voor de uitvoering van de dienst, brengt Terminal Valet Parking € 20 administratiekosten in rekening. 3. Terminal Valet Parking kan de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang opzeggen, onverminderd de overige rechten van Terminal Valet Parking op grond van wettelijke bepalingen, indien: 4. klant tekortschiet in de nakoming van overige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst, nadat Terminal Valet Parking hem/haar in gebreke heeft gesteld en ook na verstrijking van een redelijke (herstel)termijn, tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. Voor de toepassing van dit onderdeel is een ingebrekestelling elke mededeling waaruit ondubbelzinnig blijkt dat Terminal Valet Parking nakoming verlangt; 5. na het sluiten van de overeenkomst Terminal Valet Parking ter kennis genomen omstandigheden gegrond zijn dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen; 6. klant in staat van faillissement is verklaard, aan hem/haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend, door beslaglegging, door onder curatele stelling of anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen verliest, één en ander ongeacht of de desbetreffende rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden of klant buiten faillissement of schuldeisers een akkoord heeft aangeboden; 7. klant overlijdt.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten Terminal Valet Parking is eigenaar van alle rechten van intellectueel eigendom op haar woord- en beeldmerken, handelsnamen en domeinnamen. Klant is niet gerechtigd deze zaken te gebruiken, kopiëren, verveelvoudigen en/of openbaar maken, tenzij Terminal Valet Parking hier vooraf schriftelijk haar toestemming voor geeft.

Artikel 14 – Vrijwaring 1. Klant vrijwaart Terminal Valet Parking voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Terminal Valet Parking toerekenbaar is. 2. Indien Terminal Valet Parking uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is klant gehouden Terminal Valet Parking, zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem/haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Terminal Valet Parking zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de klant en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschilbeslechting 1. Op alle overeenkomsten welke Terminal Valet Parkings luit met de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen voorvloeiende uit overeenkomsten, welke Terminal Valet Parking uit met de klant of uit andere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter, door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam behandeld worden. 3. Afgezien van hetgeen onder artikel 15 lid 2 van deze algemene voorwaarden is bepaald, behoudt Terminal Valet Parking zich het recht voor om de klant te dagen voor de bevoegde rechterlijke instantie van de woon- of vestigingsplaats van de klant.